Fest vun der Heemecht , 6.10 am Atelier

Fest vun der Heemecht

Beneficeconcert – Musiker fir den Dialog tëscht de Kulturen
Den Besuch um Beneficeconcert, engem richtege “Fest vun der Heemecht” ënnerstëtzt den 2015 gegrënnten Veräin “Mir wëllen iech ons Heemecht weisen”.
Déi 3 Gruppen droen, jiddereen op seng ganz eege Manéier, op Lëtzebuergesch zum Dialog tëschent den Kulturen bäi.
6. Oktober , Den Atelier
20:00 – D’Cojellico’s Jangen
21:00 – De Läb
22:00 – Serge Tonnar & Legotrip