Et muss een op e weidere Flux vu Flüchtlinge gefaasst sinn

OLAI : Et muss een op e weidere Flux vu Flüchtlinge gefaasst sinn

De Moment ass zwar Sputt an den Strukturen, ma et muss een awer domat rechnen datt an den nächste Méint erëm méi Flüchtlingen op Lëtzebuerg kommen.

RTL 11 juni 2018