Musekstherapie, fir Flüchtlingen ze hëllefen

Musek kann hëllefen, Emotiounen erauszeloossen an domadder schwéier Liewenssituatiounen ze verschaffen.

Initiative vun der Musekstherapie fir Flüchtlingen

RTL- télé – journal vum 19. Februar 2019