Tenten: e gud Beispill vun Integratioun vu Flüchtlingen

Integratioun vun Flüchtlingen: d’Gemeng Tënten, ee positivt Beispill

Reportage RTL télé le 5 avril 2017

an de Kommentär vum Chefredakter vun der Télé Guy Weber